สาขาวิชา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(ปร.ด)

 

ปฏิทินกิจกรรมของสาขาวิชา ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในเดือน มิถุนายน 2561 

             

 

29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 256

   kiss โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอเค้าโครงการวิจัย และการแสวงหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สู่การปฏิบัติ (MOA) กับ HANOI NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION  และ THAI NGUYEN UNIVERSITY OF EDUCATION  ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2561-2กรกฎาคม 2561

   kiss 10 Items ของโครงการวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยที่ประเทศเวียดนาม

 

  kiss คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 1/2560

  kissประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561

(2 มิถุนายน. 2561)

 

 
coolcoolcool   ตารางสอนภาคเรียนที่ 3/2560 รุ่นที่ 4
kisskisskiss   มคอ.3 รายวิชา1068101  สัมมนาทิศทางด้านการวิจัย ฯ
mailmailmail   เอกสารประกอบการสอน วิชา 1068101  หน่วยที่1  ประกอบการบรรยาย วันที่ 21 เมษายน 2561 โดย ดร.อุดร อรกุล และคณ

 

 

รูปภาพ Album กิจกรรมนักศึกษา

 

ศึกษาดูงาน

 
สัมมนาทางการวิจัย  

กิจกรรมทางสังคมของนักศึกษา

 

VDO Clip

กิจกรรมการเรียนการสอน

ในสาขาวิชา

 

 

กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย

 

Additional information