สาขาวิชา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(ปร.ด)

 

ห้องเรียน Google Classroom

ในรายวิชาของหลักสูตร Ph.D.EMLD. ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 

             

kisskiss ห้องเรียน_วิชาสัมมนานวัตกรรมการบริหารฯ โดยดร.อุดร อรกุลและคณะ

kisskiss ห้องเรียน วิชาการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย                   ดร.ประชากร บริบูรณ์ และคณะ

kisskiss ห้องเรียน  วิชาปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และท้องถิ่น

          โดย ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ และ ดร.ทักษิณ สิทธิศักดิ์ 

kisskiss ห้องเรียน วิชาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ผู้สอน ดร.อุดร อรกุล และ

          ดร.ประชากร บริบูรณ์

  kiss รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติ และ /รายชื่อนักศึกษาภาคสมทบ 1/61

 coolcool เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเขียนอย่างไร ?? จึงจะดี 

           โดย ดร.อุดร อรกุล และ ดร.ประชากร บริบูรณ์ (เผยแพร่ 20/11/2561) 

 
coolcoolcool ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 รุ่นที่ 5 ภาคสมทบ  
 devil แผนการเรียนตลอดหลักสูตร         
       ภาคปกติ รุ่นที่3ภาคปกติ  รุ่น4 ,   ภาคปกติ  รุ่น5  
       ภาคสมทบ รุ่น3 ภาคสมทบ รุ่น4,   ภาคสมทบ รุ่น5
  

 

 

 

รูปภาพ Album กิจกรรมนักศึกษา

 

ศึกษาดูงาน

 
สัมมนาทางการวิจัย  

กิจกรรมทางสังคมของนักศึกษา

 

VDO Clip

กิจกรรมการเรียนการสอน

ในสาขาวิชา

 

 

กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย

 

Additional information