สาขาวิชา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(ปร.ด)

 

ห้องเรียน Google Classroom /บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

กับหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561  

             

kisskiss ห้องเรียน_วิชาสัมมนานวัตกรรมการบริหารฯ โดยดร.อุดร อรกุลและคณะ

kisskiss ห้องเรียน วิชาการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย                   ดร.ประชากร บริบูรณ์ และคณะ

kisskiss ห้องเรียน  วิชาปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และท้องถิ่น

          โดย ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ และ ดร.ทักษิณ สิทธิศักดิ์ 

kisskiss ห้องเรียน วิชาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ผู้สอน ดร.อุดร อรกุล และ

          ดร.ประชากร บริบูรณ์

  kiss รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติ และ /รายชื่อนักศึกษาภาคสมทบ 1/61

 coolcool บทความทางวิชาการ " เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเขียนอย่างไร ?? จึงจะดี"  โดย ดร.อุดร อรกุล และ ดร.ประชากร บริบูรณ์ (เผยแพร่ 20/11/2561) 

laughlaugh  สไลด์ประกอบการสอน เรื่อง  เทคนิคการวิจัยภาคสนาม:การเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชนท้องถิ่น   โดย.. ดร.อุดร อรกุล (เผยแพร่ 13/1/2562)  

sadsad  บทความทางวิชาการ " กรอบแนวคิดและทิศทางของการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : ในยุคปฏิรูปการศึกษา Thailand 4.0 " ดย ดร.อุดร อรกุล และคณะ (เผยแพร่ 31/1/2562)
coolcoolcool ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 รุ่นที่ 5 ภาคสมทบ  
 devil แผนการเรียนตลอดหลักสูตร         
       ภาคปกติ รุ่นที่3ภาคปกติ  รุ่น4 ,   ภาคปกติ  รุ่น5  
       ภาคสมทบ รุ่น3 ภาคสมทบ รุ่น4,   ภาคสมทบ รุ่น5
  

 

 

 

รูปภาพ Album กิจกรรมนักศึกษา

 

ศึกษาดูงาน

 
สัมมนาทางการวิจัย  

กิจกรรมทางสังคมของนักศึกษา

 

VDO Clip

กิจกรรมการเรียนการสอน

ในสาขาวิชา

 

 

กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย

 

Additional information