สาขาวิชา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(ปร.ด)

 

ปฏิทินกิจกรรมของสาขาวิชา ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561

-------------------------------------------------                    

21-25 พฤษภาคม 61  ศึกษาดูงานและสัมมนาทิศทางการวิจัย ด้านการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (NUOL)  และ สถาบันอาเซียนศึกษา (ISAS) มหาวิทยาลัยเวียดนาม      

 smileysmileysmiley ปฏิทินการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ เดือน มีนาคม 2561 

 วันที่ 2 มีค. 2561

  เวลา 13.00-15.00 น. ชื่อนักศึกษา  นายทองใส โยวะ (รุ่น1)

   ประธานสอบ ดร.ถนอม อินทรกำเหนิด

   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศาสตร เมธี ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ  

 

วันที่ 13 มีนาคม 2561

   1) เวลา 08.30-12.00 น ชื่อนักศึกษา  นายประมูล ศรีชนะ (รุ่น1)

       ประธานสอบ  ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ  นันทจักร์

       ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.นิคม ชมภูหลง

  2) เวลา 13.00-15.30 น  ชื่อนักศึกษา แถม  ผลดี  (รุ่นที่1)

      ประธานสอบ ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร์

      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ดร.ทักษิณ สิทธิศักดิ์   

    

 

 

coolcoolcool กรอบแนวคิดการพัฒนาสาขาวิชา ปี พ.ศ.2561-2565
kisskisskiss สไลด์ประกอบการวิพากษ์หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2561
mailmailmail แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิชาสถิติศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการวิจัยฯ
kisskisskiss หลักการเขียนวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรปี 2557-ปัจจุบัน         Ph.D.(EMLD.) 

 

 

รูปภาพ Album กิจกรรมนักศึกษา

 

ศึกษาดูงาน

 
สัมมนาทางการวิจัย  

กิจกรรมทางสังคมของนักศึกษา

 

VDO Clip

กิจกรรมการเรียนการสอน

ในสาขาวิชา

 

 

กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย

 

Additional information