สาขาวิชา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(ปร.ด)

 

ปฏิทินกิจกรรมของสาขาวิชา ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในเดือน มิถุนายน 2561 

             

cool  แผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579

  kiss คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 1/2560

  kiss รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561 

 kiss  รายชื่อวารสารฐาน TCI : Thai-Journal Citation Index 

 kiss  รายชื่อวารสารในฐาน Scopus   
 kiss  ฐานข้อมูล Scopus,ISI,TCI,และค่า JIF
 kiss หลักเกณฑ์ในการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  kissหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ,รศ,และ ศ  
 
coolcoolcool ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 รุ่นที่ 5 ภาคสมทบ  
 devil แผนการเรียนตลอดหลักสูตร         
       ภาคปกติ รุ่นที่3ภาคปกติ  รุ่น4 ,   ภาคปกติ  รุ่น5  
       ภาคสมทบ รุ่น3 ภาคสมทบ รุ่น4,   ภาคสมทบ รุ่น5

 

 

รูปภาพ Album กิจกรรมนักศึกษา

 

ศึกษาดูงาน

 
สัมมนาทางการวิจัย  

กิจกรรมทางสังคมของนักศึกษา

 

VDO Clip

กิจกรรมการเรียนการสอน

ในสาขาวิชา

 

 

กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย

 

Additional information