กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย

--- กำลังอัปเดทข้อมูล ---

VDO Clip

   งานสัมมนาทางวิชาการ 

   สาขาวิชา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

   มหาวิทยาลันราชภัฏมหาสารคาม
 
   วันที่ 28 กันยายน 2557
 

 

smiley

 

แนวคิด ของนายตวง อันทะไชย ในงานสัมมนาทางวิชาการ

 

smiley

 

แนวคิด ของนายวีระชัย ชมสาคร ในงานสัมมนาทางวิชาการ

 

smiley

 

แนวคิดของ นายถนอม อินทรกำเนิด ในงานสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรมทางสังคมของนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา และคณาจารย์ ร่วมทำบุญ มุทิตา สักการะ แด่ พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รูปแรก)  มื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 

   

 

สัมมนาทางการวิจัย

--- กำลังอัปเดทข้อมูล ---

หมวดหมู่รอง

Additional information