แผนการจัดการเรียน ตลอดหลักสูตร  3 ปีการศึกษา

 

แผนการจัดการเรียนตลอดหลักสูตร 

 

 

laugh ภาคปกติ      รุ่นที่ 1

laugh ภาคปกติ      รุ่นที่ 2

smiley ภาคสมทบ   รุ่นที่ 1

wink ภาคสมทบ   รุ่นที่ 2