อาจารย์ประจำหลักสูตร

1.รศ.สมชาย วงศ์เกษม

2.รศ.ดร. สมทรง สุวพานิช

3.รศ.ดร. ณรงฤทธิ์  โสภา

4.รศ.ดร. นิรุต ถึงนาค

5.ผศ.ดร. สุรวาท ทองบุ

6.ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ

7.ผศ. ว่าที่ รต.อรัญ ซุยกระเดื่อง

8.ผศ.ดร. สมาน เอกพิมพ์

9.ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร

10.ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท

11.ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน

12.ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์

13.ผศ.ดร. รังสรรค์ สิงหเลิศ

14.ดร.เนตรชนก จันทรสว่าง

15.ดร.สมปอง ศรีกัลยา

16.ดร.ธีรวัฒน์  เยี่ยมแสง

17.ดร. ปิยธิดา ปัญญา

18.ดร.จำเนียร พลหาญ

19.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

20.ดร.อรุสา  พรมทา

21.ดร. กฤษกนก ดวงชาทม