วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิภายในนอกมหาวิทยาลัย

devil ทำเนียบอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

1.ดร.ถนอม  อินทรกำเนิด

2.ศ. ดร.ไชยยงค์  พรหมวงศ์

3.รศ.ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงาม

4.ศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี

5.รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ

6.รศ. ดร ฉลาด จันทรสมบัติ

7.รศ.ดร.สานิตย์ กายาผาด

8.รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด

9.รศ. ดร. สุทธิพงษ์ หกสุวรรณ

10.ผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น

11.ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม

12.ดร.กวินเกียรติ  นนท์พละ

13.ดร.นิคม  ชมภูหลง

14.ดร.กมล ตราชู

15.ดร.ประหยัด ทีทา

16.ดร.ภูมิพัตน์  แก้วมูล

17.ดร.ประชากร บริบูรณ์

18.ดร.สุรพล เสนบุญ

19 ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข

20. ดร.ดำรง  มูลป้อม

21.อาจารย์ระพิน สุวรรณมุข

22. อาจารย์ดิเรก ศรีวะโสภา