ประมวลภาพการจัดเวทีชาวบ้านที่โรงเรียนบ้านอีโต้ และโรงเรียนบ้านหนองแดง                         ครั้งที่ 1 วันที่  4 มีนาคม 57