โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่โรงเรียนต้นแบบ

         โครงการความร่วมมือ MOU ระหว่าง อบต.หนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กับ โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ดร.อุดร อรกุล เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย กับโรงเรียนเป้าหมาย คือโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 2 โรงเรียน คือ 1.โรงเรียนบ้านหนองแดง 2.โรงเรียนบ้านอีโต้  ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) โครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กับองค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุงอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  :  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสู่โรงเรียนต้นแบบ  (ภาษาอังกฤษ) The Project MOU  between Rajabhat Mahasarakham University Faculty of Education, Educational Management for Local Development  and Sub district  Nongkung Administration  Organization  

Nachueck  district  Mahasarakam Province Thailand :  The Community  Participation 

Process  for  Development of Quality  Education  in  Small Schools  to  the  Prototype.  

 

        วัตถุประสงค์ของโครงการ     

               1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ ของแต่ละชุมชนในเชิงพื้นที่ ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการในโรงเรียนขนาดเล็ก

               2. เพื่อวิเคราะห์ SWOT สภาพชุมชน และโรงเรียนในเชิงพื้นที่ สู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

               3เพื่อพัฒนานวัตกรรม รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนสู่การโรงเรียนต้นแบบ และเหมาะสมกับสภาพความพร้อมของชุมชน

               4เพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ต้นแบบ ใน 2 ประเด็นหลัก   คือ 1 ) คุณภาพด้านการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใน 6 ด้าน และ 2) รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบ “ บวร ” ใน 3 มิติ

ขอบเขตของโครงการวิจัย :   กลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนขนาดเล็ก และชุมชนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม  และการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคามเขต 2  จำนวน 2 โรงเรียน  โดยการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในชุมชน โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา  ดังนี้

1. ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  2 คน

2. คณะกรรมการบิหารส่วนตำบลหนองกุง  จำนวน 5 คน  

3. ครูผู้สอนในโรงเรียน จำนวน  10 คน

4. ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  จำนวน  2 คน

5. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  จำนวน  10 คน

6. พระ เจ้าอาวาส ในชุมชน  จำนวน 2  รูป

7. ผู้นำ/ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ อบต/ผู้นำกลุ่มในชุมชน  จำนวน 6  คน

8. ผู้ปกครองนักเรียนในชุมชน  จำนวน 60  คน

 

                งบประมาณสนับสนุนการวิจัย    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 60,000 บาท และ อบต.หนองกุง จำนวน 100,000 บาท ( ประมวลภาพการประชุมทำข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 1.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโต้  2.รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง

3.นายรัชพล ณไธสง  นกยก อบต.หนองกุง  4. ตัวแทนคณะครุศาสตร์  ดร.สมบัติ ฤทธิเดช รองคณบดีคณะครุศาสตร์  มรม.)

 

 

ประมวลผลภาพ

โครงการพาน้องทำสื่อโรงเรียนบ้านอีโต้