กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ในสาขาวิชา

      1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่

          1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ  ตลอดจนหลักสูตรที่สอน

          1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง   เช่นศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

    2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

         2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

               1)  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  เช่น  การศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

              2)  สนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น  โดยประสานความร่วมมือกับต่างสาขา  ต่างสถาบัน  ต่างชาติ  การสนับสนุนอาจทำได้โดยการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ  การให้เงินพิเศษเพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร  หรือ Journals  ที่มีคณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer  Review)  และลดภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ประสบการณ์  และการทำวิจัย

             3)  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย

       2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ

            1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม

            2)  มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ

            3)  ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน