ทำเนียบนักพัฒนา่ชุมชน/ปรัชญาชาวบ้าน

ทำเนียบนักพัฒนาชุมชน/ปรัชญาชาวบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

   

      อาจารย์วีระ  จงไพศาล (ตำบลท่าอีแร้ง  จังหวัดตราด)

              - ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยแร้ง

              - กล่าวเปิดเวทีเสวนา ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ” Youtube

         กำนัน ทองคำ  แจ่มใส (ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลจันดุม จังหวัดบุรีรัมย์)

               - บุคคลต้นแบบด้านการจัดการชีวิตและชุมชน

               - การสร้างคน สร้างความรู้ : กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านม่วงหวาน-โคกเจริญ

               - ผู้นำสังคมเศรษฐธรรมกับครูสอนว่ายน้ำเด็กพิการ Youtube

         ศูนย์การเรียนรู้บ้านดอนมัน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

                - ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน

         นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ ปราชญ์ชาวบ้านแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขากลม ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

                - ความเป็นมาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม

                - เรียนรู้ การปลูกพืชกลับหัว กับ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่กระบี่ - เกษตรอินทรีย์

                - สงวน มงคลศรีพันเลิศ Youtube

         นายเอนก จีวะรัตน์ ปราชญ์ชาวบ้านแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเหมาะ อำเภอประกง จังหวัดพังงา

                - ชีวิตที่เลือกเดิน...เอนก จีวะรัตน์ Youtube

                - การดูงานที่ไร่นาสวนผสม Youtube

                - ศูนย์สาธิตไร่นาสวนผสม