แบบประเมินความก้าวหน้าวิชา วิทยานิพนธ์

                         แบบประเมินความก้าวหน้า วิชาวิทยานิพนํ์ (ปร.ด.)

 

 

smiley   กรอบแนวคิดของการพัฒนาโครงการดุษฎีนิพนธ์ ของสาขาวิชา
smiley  คำอธิบายรายวิชา วิทยานิพนธ์ 1   ผู้สอน ดร. อุดร อรกุล 
wink  คำอธิบายรายวิชา วิทยานิพนธ์ 2   ผู้สอน ดร.อุดร อรกุล
cool  คำอธิบายรายวิชา วิทยานพินธ์ 3   ผู้สอน ดร.อุดร อรกุล
laugh  แบบการเขียนวิทยานิพนธ์  สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
cheeky แบบ ปร.ด.1
cheeky แบบ ปร.ด 2
cheeky แบบ ปร.ด.3
cheeky แบบ ปร.ด.4
cheeky แบบ ปร.ด.5
cheeky แบบ ปร.ด.6
cheeky แบบ ปร.ด.7
cheeky แบบ ปร.ด.8
cheeky แบบ ปร.ด.9
kiss ICSSS 2016 ตัวอย่าง Abstract 
kiss ICSSS 2016 ตัวอย่าง Fullpaper
kiss ICSSS 2016 ตัวอย่าง  Poster