ทำเนียบนักศึกษา รุ่นที่ 1

อัพเดด เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560

 1. นักศึกษา ย้ายไปสังกัดสาขาวิชา นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 คน คือ

   (1) นายพิกิฏ  ศรีชนะ (2)นางสมถวิล แฝงลาภ (3) นางภัทราภา แสนหอม

   (4) นางศศิธร โคตรคันทา

 2. นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  จำนวน 4 คน   คือ (1) นายมาโนช พุทธสุวรรณ

    (2) นางกุสุมา ยี่ภู่   (3) นายอำนาจ ชินศรี   (4) นายวิสันต์ คุณสุทธิ์    

 สรุปคงเหลือนักศึกษา จำนวน 14 คน (ข้อมูล 31 กค.60)
3. นักศึกษาที่สอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ  85.71
4. นักศึกษาที่ยังไม่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 

 

คอมเมนต์   

0 #1 เสถียร ขจรโมทย์ 2560-11-01 05:25
ขอแสดงความยินดี กับว่าที่ดร.ผู้ มีชื่อในกลุ่มที ่1ที่จะไปสัมมนา ที่วังน้ำเขียวท ุกท่านครับ
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช