บทความวิจัย/บทความวิชาการ/เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

   บทความทางวิชาการเขียนโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตร เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2561

1. สอนอย่างไร ? ให้เป็น Active Learning  โดย.ดร.อุดร อรกุล  (เผยแพร่ 6/2/2561)
2.กระบวนทัศน์และทิศทางการวิจัยการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย.ดร.อุดร อรกุล         (เผยแพร่ 6/2/2561)
3.การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดย ดร.ชวลิต จันทร์ศรี       (เผยแพร่ 6/2/2561)
4. แนวโน้มทิศทางการวิจัยการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดย ดร.อุดร อรกุล  และ ดร.ดำรง มูลป้อม (เผยแพร่ 6/2/2561)
5.การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.ประหยัด ทีทา                  (เผยแพร่ 6/2/2561)
6.การศึกษาท้องถิ่น : การศึกษาเพื่อสังคมและชุมชน โดย ดร.กมล ตราชู  (เผยแพร่ 6/2/2561)
7 การสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ทำอย่างไร ??              โดย ดร.อุดร อรกุล (เผยแพร่ 6/2/2561)
8.ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.0  โดย รศ.พิเศษ ดร.พรชัย เจดามาน (17/02/2561)
9.เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดย รศ.พิเศษ ดร.พรชัย เจดามาน (17/02/2561)
10.ศาสตร์แห่งองค์พระราชา สู่การพัฒนาและปฏิบัติอย่างยั่งยืน  โดย รศ.พิเศษ ดร.พรชัย เจดามาน (2/04/2561)
11.Sufficiency Economy for Human Capital Development in the 21st Century to Sustainable  โดย รศ.พิเศษ ดร.พรชัย เจดามาน (2/04/2561)
12.Professional Leadership 4.0 in the 21 Century Dynamic for Educational Management to Sustainable  โดย รศ.พิเศษ ดร.พรชัย เจดามาน, รศ.ดร.เผชิญ กิจการ (22/04/2561)
13.การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 อย่างมีนัยสําคัญ: ความท้าทายและทิศทางการจัดการศึกษายุค 4.0 สู่การเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืน   โดย รศ.พิเศษ ดร.พรชัย เจดามาน, รศ.ดร.เผชิญ กิจการ และ ดร.อุดร อรกุล(24/04/2561)
14.การจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่าน : นโยบายและผู้นําเชิงกลยุทธ์ของการจัดการศึกษายุค 4.0 ในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน   โดย รศ.พิเศษ ดร.พรชัย เจดามาน, รศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์(31/05/2561)
 

  cool    บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 surprise  รายงานการวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (Fulltext)

 

1. โครงการเพื่อคุณภาพชีวิตสำหรับสังคมสูงอายุ (2551)  แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ
2 โครงการ " ผู้สูงอายุในสังคมจีน : การจัดสวัสดิการต้นแบบการดูแลและกิจกรรมทางสังคม ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ  
3 โครงการวิจัยทิศทางและการพัฒนานโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ และ พจนา พิชิตปัจจา 
4. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง (2559)  สุดา เนตรสว่าง และคณะ
5 หลักสูตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง (2559) สุดา เนตรสว่าง และคณะ
6 การเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง (2559) สุดา เนตรสว่าง และคณะ 
7  สื่อเพื่อเสริมพฤตพลังผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง (2559) สุดา เนตรสว่าง และคณะ
8  (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มการสำรวจคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
9.   คู่มือ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ******

 

  wink   แผนงานวิจัยการวิจัย :  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนโดยใช้โรงเรียนขนาดเล็กเป็นศูนย์กลาง    ดร.อุดร อรกุล

            สไลด์นำเสนอเพื่อขอทุนการสนับสนุนการวิจัยกับคณะกรรมการประเมิน  ดร.อุดร อรกุล

 

  laugh   ความรู้ทั่วไป  เคล็ดไม่ลับ ศิลปะ ในการเขียนบทความ

  เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เรียบเรียงโดย .ดร.อุดร อรกุล 

************************************************************************************
1.การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 :การเป็น "Active Learning" (2561)  อุดร อรกุล  
2.การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่องค์การแห่งการเรียนรู้  (2561) อุดร อรกุล 
3. การเขียนรายงานการวิจัย : นวัตกรรมการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (2561) อุดร อรกุล 

 

คอมเมนต์   

0 #2 เมฑาวี วันดีรัตน์ 2561-09-18 04:48
:lol: -ขอบคุณสำหรับนว ัตกรรมการสอนประ วัติศาสตร์ท้องถ ิ่น
อ้างอิง
0 #1 นวลลออ วันจันทร์ 2559-01-03 13:38
ขอบคุณสำหรับข้อ เขียน บทความ เกี่ยวกับการจัด การเรียนการสอนส อนศตวรรษที่ 21 ค่ะ
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช