การสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตร EMLD.ทางเวปไซต์ของสาขาวิชา

    เนื่องจากปัญหาที่ผ่านมา การสมัครทางเวปไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัย บุคลที่สนใจไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล เมนูซับซ้อน สมัครยาก การตอบกลับผลการสมัครล่าช้า

     ดังนั้นสาขาวิชาจึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองกับ ดร.อุดร อรกุล ประธานหลักสูตร เบอร์โทร 062 378 9331,095 857 2319  หรือเจ้าหน้าที่ น.ส.ปุริมปรัชญ์ เที่ยงโยธา เบอร์ 099 560 1460 

     ที่ห้อง 811 อาคาร 8 (ข้างสนามฟุตบอล)  หรือ สมัครโดยการส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ หรือส่งหลักฐานทาง E-mail : numnim.dorn @ hotmail.com  โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ดาวโหลดใบสมัคร แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

2.เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร เช่น (1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น (2) สำเนาใบวุฒิบัตรระดับปริญญาโท (3) สำเนาทะเบียนบ้าน (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ (5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล กรณี ชื่อ นามสกุลไม่ตรงกับวุฒิ

3.จ่ายค่าสมัครที่เลขที่บัญชีโครงการ ฯ เลขที่บัญชี 774-030-2449

  จำนวน  1,000 บาท  (ค่าสมัคร 400 บาท, ค่าสอบภาษาอังกฤษ 600 บาท)  แล้วส่ง "สลิป" ทางไลน์เบอร์  062 378 9331  หรือ ทางอีเมล์ตามข้อ  4

4. สำเนาเอกสารโดยการแสกน แล้วส่งไฟล์ ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / หรือทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง

        อาจารย์ ดร.อุดร  อรกุล  ประธานหลักสูตรสาขาวิชา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   ตำบลตลาด  อำภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

5. นำเอกสารจริงมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบ

 

   

smiley  ประกาศการรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 

  laugh  ดาวโหลดใบสมัครที่นี่ ครับ.. 

 kiss แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 5  ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช