รูปภาพ Album กิจกรรมนักศึกษา

             Album กิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชา    

 

yes

รูปภาพกิจกรรม วันปฐมนิเทศของนักศึกษา วันที่ 26 ก.ค. 2557

yes รูปภาพกิจกรรมปฐมนิเทศรายวิชา
yes รูปภาพกิจกรรมวันตุ้มโฮมนักศึกษา รุ่นที่ 1
yes รูปภาพบรรยากาศการเรียน วันที่ 23-24และ30-31 สิงหาคม 57
yes รูปภาพกิจกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ 28 กันยายน 2557  วิทยากร ดร.ถนอม อินทรกำเนิด และคณะ
yes รูปภาพกิจกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ 11 ตุลาคม 2557   วิทยากร ดร.กวินเกียรติ นนท์พละ
yes

รูปภาพกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

yes

รูปภาพกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ  25 ตุลาคม 2557         

yes ภาพกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ   โดย  ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง
cheeky ภาพกิจกรรมการสอน โดย   รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ   23-24 สค.2557
smiley รูปการศึกษาดูงานต่างประเทศ เยอรมันนี  (1-8 เมษายน 2559) 
smiley ภาพกิจกรรมการจัดเวทีชาวบ้าน (การศึกษาบริบทชุมชน) ที่ อบต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
smiley ภาพกิจกรรมการจัดเวทีชาวบ้าน (การศึกษาบริบทชุมชน)  ที่ อบต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
smiley ภาพกิจกรรมการจัดเวทีชาวบ้าน (ศึกษาบริบทชุมชน) ที่โรงเรียนบ้านหมากมายการจัดเวทีชาวบ้าน ที่โรงเรียนบ้านหมากมาย
smiley ภาพกิจกรรมการจัดเวทีชาวบ้าน (ศึกษาบริบทชุมชน)  ภาพจัดเวทีชาวบ้าน เทศบาลตำบลโพนงาน
laugh ภาพการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปี 2528
laugh ภาพกิจกรรม Focus Group Discussion ผอ.แถม ผลดี
laugh ภาพกิจกรรม Focus Group Discussion ผอ.ประมูล ศรีชนะ
laugh ภาพกิจกรรม Focus Group Discussion นายอาวรณ์ อาจหาญ
wink ภาพกิจกรรม Focus Group Discussion อ.สมพงษ์ และ ผอ.วีระชาติ
laugh ภาพกิจกรรม Focus Group Discussion ธีร์ สิทธิหาโคตร และวิยะดา มุ่งผล
laugh ภาพกิจกรรมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จัดโดย ส.ส พีระเพชร ศิริกุล และคณะ
laugh ภาพกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ (Workshop) อ.สมพงษ์ ดอกบัว
wink ภาพกิจกรรม Focus Group Discussion ผอ.วทัญญุตา ทวัชโชติ และคณะ
laugh ภาพกิจกรรม Focus Grop Discussion อ.เสถียร ขจรโมทย์
laugh ภาพกิจกรรม Focus Group Discussion อ.สุรางคณา
smiley Congratulations กับ ดุษฎีบัณฑิต ระหว่าง เดือนธันวาคม 2560-พฤษภาคม 2561
cool ภาพการประชุม MOA กับ NUOL
   

 

   บรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ภาคเรียนที่ 2/2557

                    1. ภาพกิจกรรมการสอน ดร.เสฐียรพงษ์ ศิวินา                วันที่   21-22 กุมภาพันธ์ 2558                 

                    2. ภาพกิจกรรมการสอนโดย รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม      วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558                   

                    3.ภาพกิจกรรมการสอนโดย รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด        วันที่  1  มีนาคม  2558

                    4. ภาพบรรยากาศการสอน โดย รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด (8 มีค.58)   วันที่  8 มีนาคม 2558

                บรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอก ภาคเรียนที่ 3/2557

                    ภาพกิจกรรมการสอน ดร.กมล ตารชู และ ดร.มานิตย์ ซาชิโย