การศึกษาดูงาน

ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ของนักศึกษาในหลักสูตร 

ประจำปีการศึกษา 2557-2558  

1.ดูงานโครงการวิจัย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน  " บ้านหลังเรียนปู่ทวดครูสิงห์ "  วิจัยโดย ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช  

2.ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ที่หมู่บ้านดอนมัน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
3. ดูงาน ด้านกระบวนการเรียนรู้ชมชน การพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตกรผู้เพาะเลี้ยง    ไข่ผำ ที่หมู่บ้านเชียงงาม  ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
4.  ดูงานศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน และการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน อำเภอเมือง  จังหวัด สกลนคร 
   
5. ดูงาน กระบวนการจัดการเรียนรู้ชุมชน เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
6.ศึกษาและดูงาน เรื่อง กรอบการวิจัยประเภทบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

7. ศึกษาดูงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ THAILAND EXPO 2015

RESEARCH 

8. ดูงานโรงเรียนต้นแบบ การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จ.เชียงใหม่ สังกัด อบจ.เชียงใหม่  
9 .ดูงานโรงเรียนต้นแบบ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สังกัด อบจ.เชียงราย 
10. ดูงานที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (มหาวิทยาลัยดงโดก)  ที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
11. ศึกษาดูงานและนำเสนอผลงานด้านการวิจัย "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  "  ณ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (24 มค.59-2 กพ.59)
12. โครงการศึกษาดูงาน ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ประเทศสาธารณรัฐเยอรมันนี / ประเทศสาธารณรัฐเชคและประเทศ ออสเตรีย (1-8 เมษายน 2559 )