กิจกรรมทางสังคมของนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา และคณาจารย์ ร่วมทำบุญ มุทิตา สักการะ แด่ พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รูปแรก)  มื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559