VDO Clip

   งานสัมมนาทางวิชาการ 

   สาขาวิชา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

   มหาวิทยาลันราชภัฏมหาสารคาม
 
   วันที่ 28 กันยายน 2557
 

 

smiley

 

แนวคิด ของนายตวง อันทะไชย ในงานสัมมนาทางวิชาการ

 

smiley

 

แนวคิด ของนายวีระชัย ชมสาคร ในงานสัมมนาทางวิชาการ

 

smiley

 

แนวคิดของ นายถนอม อินทรกำเนิด ในงานสัมมนาทางวิชาการ