วิชาสัมมนาการพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในรายวิชา Clip VDO ที่เกี่ยวข้องในรายวิชา
การปฐมนิเทศรายวิชา 1067302  
   
   
   

อาจารย์ผู้สอน

 

 

 

 

 

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ ดร.กวินเกียรติ นนท์พละ

ดร.ทักษิณ สิทธิศักดิ์

และคณะ

ดร.อุดร อรกุล

ประสานงาน/รับผิดชอบวิชา

e-mail:

 

เบอร์ติดต่อ:

 

e-mail:

 

เบอร์ติดต่อ:

 

e-mail:

 

เบอร์ติดต่อ:

 

e-mail:

 

เบอร์ติดต่อ:

 

e-mail:

 

เบอร์ติดต่อ:

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

ศ.ดร.ไชยยงค์  พรหมวงศ์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา รศ.ดร.เสรี พงษ์พิศ
ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการจัดการศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น

e-mail:

 

เบอร์ติดต่อ:

 

e-mail:

 

เบอร์ติดต่อ:

 

e-mail:

 

เบอร์ติดต่อ:

 

 

 

 

 

                                                                         (แบบฟอร์ม มคอ 3)

                                            รายละเอียดของรายวิชา