วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3

กำลังรออัปเดท

อาจารย์ผู้สอน

 

 

 

 

 

 

 

       
     

 

 

e-mail:

เบอร์ติดต่อ:

e-mail

เบอร์ติดต่อ:

e-mail:

เบอร์ติดต่อ:

e-mail:

เบอร์ติดต่อ:

e-mail:

เบอร์ติดต่อ:

หน่วยการเรียนการสอน:

หน่วยการเรียนการสอน:

หน่วยการเรียนการสอน:

หน่วยการเรียนการสอน:

หน่วยการเรียนการสอน:

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

 

 

   
     
ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการจัดการศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น

e-mail:

เบอร์ติดต่อ:

e-mail:

เบอร์ติดต่อ:

e-mail:

เบอร์ติดต่อ:

หน่วยการเรียนการสอน:

หน่วยการเรียนการสอน:

หน่วยการเรียนการสอน:

       

 

                                  (แบบฟอร์ม มคอ 3)

                 รายละเอียดของรายวิชา