วิชาปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และท้องถิ่น

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. ชยากานต์  เรืองสุวรรณ ดร.นิคม  ชมภูหลง รศ.สมชาย  วงศ์เกษม

รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ 

รศ.ดร.ณรงค์ เพชรประเสริฐ

      (อยู่ระหว่างการติดต่อ) (อยู่ระหว่างการติดต่อ)

e-mail:

 

เบอร์ติดต่อ:

 

e-mail:

 

เบอร์ติดต่อ:

 

e-mail:

 

เบอร์ติดต่อ:

 

e-mail:

 

เบอร์ติดต่อ:

 

e-mail:

 

เบอร์ติดต่อ:

 

 

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และท้องถิ่น

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  ศ.นพ.ประเวศ วะสี  ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต 
ผอ.โรงเรียนสัตยาไส

ประธานสถาบันวิจัย

สาธารณสุขไทย

อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

(อยู่ระหว่างการติดต่อ) (อยู่ระหว่างการติดต่อ) (อยู่ระหว่างการติดต่อ)

e-mail:

 

เบอร์ติดต่อ:

 

e-mail:

 

เบอร์ติดต่อ:

 

e-mail:

 

เบอร์ติดต่อ:

 

 

 

                                                                          (แบบฟอร์ม มคอ 3)

                                            รายละเอียดของรายวิชา